Kiểm định cầu trục, cổng trục

Kiểm định cầu trục là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn mà Nhà nước đã ban hành.

Đơn vị sử dụng thực hiện kiểm định cầu trục khi:

  • Kiểm định lần đầu: Là chế độ kiểm định sau khi lắp đặt, trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.
  • Kiểm định định kỳ: Kiểm định cầu trục ngay sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước.
  • Kiểm định bất thường: Là hoạt động đánh giá kỹ thuật an toàn sau khi có sửa chữa ảnh hưởng đến quá trình vận hành an toàn của cầu trục, khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác của cơ quan chức năng.

kiem dinh cau truc

Quy trình kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, palang điện (các thiết bị nâng kiểu cầu) được thực hiện theo quy trình kiểm định số QTKĐ 09/2016/BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.

Quy trình kiểm định các thiết bị nâng kiểu cầu được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị: Kiểm tra hồ sơ chế tạo, nhật ký vận hành và sửa chữa.
  • Kiểm tra kỹ thuật: Kiểm tra và đánh giá sự phù hợp giữa thực tế với hồ sơ kỹ thuật của thiết bị và các tiêu chuẩn kiểm tra.
  • Thử nghiệm kỹ thuật: Cầu trục phải được thử nghiệm kỹ thuật ở các chế độ không tải và có tải để kiểm tra tình trạng làm việc an toàn của thiết bị và các biến dạng của các bộ phận chịu lực trong điều kiện nghiêm ngặt nhất.
  • Xử lý kết quả kiểm định: Các nội dung kiểm tra và đánh giá phải được ghi nhận đầy đủ vào biên bản kiểm định cầu trục với sự chứng kiến của các bên tham gia kiểm định. Đơn vị kiểm định cầu trục sẽ dán tem và ban hành giấy chứng nhận kiểm định cầu trục khi kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Thời hạn kiểm định cầu trục là 03 năm. Đối với thiết bị nâng kiểu cầu có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định cầu trục.

Về tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định cầu trục

Lĩnh vực kiểm định cầu trục là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này. Ngoài ra, năng lực của công ty kiểm định và kinh nghiệm của kiểm định viên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kiểm tra.

Chi phí kiểm định cầu trục, cổng trục, pa lang

Chi phí kiểm định các thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, palang điện) được xác định dựa trên:

  • Giá tối thiểu được quy định tại thông tư số 41/2016/TT/BLĐTBXH ngày 11/11/2016.
  • Số lượng và tải trọng nâng của thiết bị.
  • Điều kiện cung cấp tải thử và vận chuyển tải thử đến hiện trường.

Để có một chi phí kiểm định hợp lý nhất, hãy liên hệ với SITC. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Bài viết liên quan