Kiểm định bồn chứa LPG, CNG, LNG

Kiểm định bồn chứa LPG, CNG, LNG là hoạt động kỹ thuật nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của bồn chứa khí đốt hóa lỏng với các quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng theo một quy trình kiểm định đã được Nhà nước phê duyệt.

Các bồn chứa LPG, CNG, LNG (chứa khí đốt hóa lỏng) được kiểm định khi:

  • Kiểm định lần đầu: Là chế độ kiểm định bồn chứa LPG, LNG, CNG ngay sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng
  • Kiểm định định kỳ: Là hình thức tái kiểm định trong quá trình sử dụng (3 năm/lần)
  • Kiểm định bất thường: Hình thức kiểm định này được áp dụng khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc khi cải tạo bồn chứa LPG

Ngoài ra, bồn chứa có thể được thực hiện kiểm định do những yêu cầu đến từ các cơ quan chức năng hoặc khách hàng.

Kiểm định bồn chứa LPG

Quy trình kiểm định bồn chứa LPG, CNG, LNG

Bồn chứa LPG, LNG, CNG là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện kiểm định bồn chứa LPG phải thực hiện theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Công thương đã biên soạn.

Tiến hành kiểm định bồn chứa LPG phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn có liên quan.

Công tác kiểm định bồn chứa LPG phải phù hợp theo các bước quy định của quy trình do Bộ Công thương đã biên soạn để đảm bảo có kết luận chính xác về tình trạng của bồn chứa LPG:

  1. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bồn chứa LPG
  2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: Kiểm tra các khuyết tật ăn mòn kim loại. Các biểu hiện bất thường ảnh hưởng đến khả năng tồn chứa và vận hành an toàn.
  3. Thử nghiệm kỹ thuật: Bồn chứa phải được thử bền và thử kín theo các điều kiện về áp suất và thời gian mà quy trình kiểm định đã quy định.
  4. Kiểm tra vận hành
  5. Xử lý kết quả kiểm định bồn chứa LPG: Lập biên bản kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa LPG theo quy định.

Thử nghiệm van an toàn khi thực hiện kiểm định định các kỳ bồn chứa khí đốt hóa lỏng

Tổ chức, cá nhân nào được phép thực hiện kiểm định bồn chứa LPG

Bồn chứa khí đốt hóa lỏng (LPG), LNG, CNG  là thiết bị do Bộ Công thương quản lý. Chỉ những tổ chức và kiểm định viên được Bộ Công thương cấp phép mới được thực hiện công tác kiểm định  bồn chứa LPG.

Chi phí kiểm định bồn chứa LPG, CNG, LNG

Chi phí kiểm định bồn chứa LPG, CNG, LNG đã được Nhà nước quy định theo Thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên dung tích của bồn chứa. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giá kiểm định có thay đổi.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Bài viết liên quan